Λαπαροσκοπική διαθερμοπηξία του σπερματικού φλεβικού πλέγματος κατά Palomo επί κιρσοκήλης

08/09/2014