Λαπαροσκοπική διαθερμοπηξία του σπερματικού φλεβικού πλέγματος κατά Palomo επί κιρσοκήλης

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014